Home About us Programs News & Activities Contact us


หลักสูตรในระดับปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น หลักสูตรที่ดีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก

การเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ PIM (Partnership in International Management) ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกว่า 60 แห่ง สะท้อนถึงมาตรฐานที่ดีเทียบเท่ากัน นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ จึงมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MBA XMBA MBA-HRM MRE MAP MSMIS MIM MIF IMBA นั่นย่อมสะท้อนถึง ความคิดสร้างสรรค์และการไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


11/09/2016 15.24 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
04/03/2016 09.02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 คณะพาณิชย์ฯ
09/02/2016 14.56 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ MAP MSMIS และ Ph.D. ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
21/01/2016 12.32 Seating Arrangements for International Programs (MIM, MIF and Ph.D.) for Academic Year 2016
21/01/2016 12.30 Seating Arrangements for TU-Get Special Round
21/01/2016 12.17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ปีการศึกษา 2559


โครงการที่ท่านสนใจ :
      ปิด 15/01/2017      
 
  ตุลาคม 2016   ธันวาคม 2016   กุมภาพันธ์ 2017   เมษายน 2017    
 
    พฤศจิกายน 2016   มกราคม 2017   มีนาคม 2017   พฤษภาคม 2017  
 
  เปิด 01/10/2016          

หลักสูตรปริญญาโท (ภาษาไทย/สองภาษา)
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปริญญาโททางการบัญชี
ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MASTER DEGREE (INTERNATIONAL)
Master’s Degree in Marketing
Master’s Degree in Finance
Master of Business Administration
DOCTORAL DEGREE (INTERNATIONAL)
Doctor of Philosophy Program in Business Administation
OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve