Thammasat Business School

Home About us Programs News & Activities Contact us


หลักสูตรปริญญาโท (ภาษาไทย/สองภาษา)
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปริญญาโททางการบัญชี
ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MASTER DEGREE (INTERNATIONAL)
Master’s Degree in Marketing
Master’s Degree in Finance
Master of Business Administration Program in Global Business Management
DOCTORAL DEGREE (INTERNATIONAL)
Doctor of Philosophy Program in Business Administation


โครงการที่ท่านสนใจ :
           
 
  พฤศจิกายน 2018   มกราคม 2019   มีนาคม 2019   พฤษภาคม 2019    
 
    ธันวาคม 2018   กุมภาพันธ์ 2019   เมษายน 2019   มิถุนายน 2019  
 
           


หลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น หลักสูตรที่ดีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก

การเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ PIM (Partnership in International Management) ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกว่า 60 แห่ง สะท้อนถึงมาตรฐานที่ดีเทียบเท่ากัน นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ จึงมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านหลักสูตรปริญญาโท-เอก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MBA XMBA MBA-HRM MRE MAP MSMIS MIM MIF GEMBA Ph.D. นั่นย่อมสะท้อนถึง ความคิดสร้างสรรค์และการไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve